ရဟန်းကျင့်ဝတ် (၆) ပါး

၁။ မကောင်း မြစ်တား။
၂။ ကောင်းရာညွှန်လစ်။
၃။ အသစ်ဟောကြူး။
၄။ နာဘူးထပ်မံ။
၅။ နတ်ထံတင်ရာ။
၆။ မေတ္တာလည်းပြု၊ ရဟန်းမှု၊ ခြောက်ခု လွန်သေချာ။
(သိင်္ဂါလသုတ်)