ဉာဏ် (၂) မျိုး


၁။ သုတမယဉာဏ် - ကြားနာဖတ်ရှုခဲ့သောကြောင့် သိရှိသော သညာသိ။
၂။ စိန္တာမယဉာဏ် - မိမိ၏ စိတ်နှလုံးနှင့် တွေးဆကြံယူ ကိုယ်တွေ့ရသော ပညာသိ။