ထေနဒါသကျွန် (၂) ပါး


၁။ ခိုးပြစ်လျော်ကြေးကို မလျော်နိုင်၍ အမှုရှင်ထံ ကျွန်ဖြစ်ခံရသူ။
၂။ ခိုးပြစ်လျော်ရန် အခြားသူထံ ငွေချေးယူ၍ အမှုရှင်အား ပေးပြီးနောက် ငွေရှင်ထံ ကျွန်ဖြစ်ခံရသောသူ။