တေဇောဓာတ်ပျက် လက္ခဏာ (၇) ပါး


၁။ အသံမာခြင်း၊
၂။ နားရွက်လန်ခြင်း၊
၃။ နားရွက်ထူခြင်း၊
၄။ သွားကို အထက်နှုတ်ခမ်း မလွှမ်းအုပ်နိုင်ခြင်း၊
၅။ မျက်လုံးဝင်ခြင်း၊
၆။ မျက်တွင်းနက်ခြင်း၊
၇။ ပြင်းထန်စွာ အပူမှစဲ၍ ညင်းညင်းသာသာမျှ နွေးခြင်း။