ဒါန (၂) မျိုး


၁။ ဇီဝိတဒါန - အပြစ်ရှိသူကို အသက်ဘေးမှ ချမ်းသာပေးခြင်း။
၂။ အဘယဒါန - အပြစ်ရှိသူကို အပြစ်ဒဏ်ဘေးမှ ချမ်းသာပေးခြင်း။