တြိကဋုက် (၃) ပါး


၁။ ငြုတ်ကောင်း။
၂။ ပိတ်ချင်း။
၃။ ချင်း။