ထီးဖြူ (၄) စင်း


၁။ နဝဒဏ္ဍ - ထီးရွက်ကိုးဆင့် ထီးရိုးဆယ်တောင်၊
၂။ မနောဟရ - ထီးရိုးခြောက်တောင်၊
၃။ အာတပတ္တ - ထီးရိုးငါးတောင်၊
ဤသုံးပါးကား ရာဇပလ္လင်မှာ ဆောင်းသောထီးများ၊
၄။ ဝိဇယပတြ - ထီးရိုးလေးတောင်၊ ထွက်တော်မူရာတွင် ဆောင်း၏။