ဒါန၏ စင်ကြယ်ခြင်း (၄) ပါး


၁။ အလှူပေး ဒါယကာသာ စင်ကြယ်၍ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် မစင်ကြယ်သောဒါန။
၂။ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်စင်ကြယ်၍ အလှူဒါယကာ မစင်ကြယ်သောဒါန။
၃။ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တကွ အလှူဒါယကာပါ မစင်ကြယ်သောဒါန။
၄။ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တကွ အလှူဒါယကာပါ စင်ကြယ်သောဒါန။