ဒါသိဇကျွန် (၄) ပါး


၁။ အန္တောဇာတ - မိလာ ဖလာ အိမ်ပေါက်အစဉ် ကျွန်ကမွေးသောကျွန်။
၂။ ဓနက္ကိတ - ငွေဝယ်ကျွန်က မွေးသောကျွန်။
၃။ ဥဒ္ဓါရ - ပေါင်ကျွန်က မွေးသောကျွန်။
၄။ တာဝကာလကပဝေသန - မြီမဆပ်မီ အခိုက်အတန့် သွင်းထားသောကျွန်က မွေးဖွားသောကျွန်။