ဒါန (၁၄) ပါး


ဝေလာမသုတ် မှ
၁။ အလောင်းတော်ဝေလာမပုဏ္ဏားအလှူ၊
၂။ သောတာပန်တစ်ပါးကို အလှူပြုခြင်း၊ နံပါတ် (၁) ထက် မြတ်၏၊
၃။ ၎င်းတစ်ရာကို အလှူပြုခြင်း၊ နံပါတ် (၂) ထက် မြတ်၏၊
၄။ သကဒါဂါမ်တစ်ပါးကို အလှူပြုခြင်း၊ နံပါတ် (၃) ထက် မြတ်၏၊
၅။ ၎င်း တစ်ရာကို အလှူပြုခြင်း၊ နံပါတ် (၄) ထက် မြတ်၏၊ 
၆။ အနာဂါမ်တစ်ပါးကို အလှူပြုခြင်း၊ နံပါတ် (၅) ထက် မြတ်၏၊
၇။ ၎င်းတစ်ရာကို အလှူပြုခြင်း၊ နံပါတ် (၆) ထက် မြတ်၏၊
၈။ ရဟန္တာတစ်ပါးကို အလှူပြုခြင်း၊ နံပါတ် (၇) ထက် မြတ်၏၊
၉။ ၎င်းတစ်ရာကို အလှူပြုခြင်း၊ နံပါတ် (၈) ထက် မြတ်၏၊
၁၀။ အရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓါတစ်ပါးကို အလှူပြုခြင်း၊ နံပါတ် (၉) ထက် မြတ်၏၊
၁၁။ ၎င်းတစ်ရာကို အလှူပြုခြင်း၊ နံပါတ် (၁၀) ထက် မြတ်၏၊
၁၂။ မြတ်စွာဘုရားတစ်ပါးကို အလှူပေးခြင်း၊ နံပါတ် (၁၁) ထက် မြတ်၏၊
၁၃။ ဘုရားအမှူးရှိသော သံဃိကဆွမ်း အလှူပေးခြင်း၊ နံပါတ် (၁၂) ထက် မြတ်၏၊
၁၄။ စတုဒိသာ သံဃိကကျောင်း အလှူပေးခြင်း၊ အမြတ်ဆုံး ဖြစ်၏။