တာရာကြီး (၉) လုံး


၁။ ကျီးတာယာ။
၂။ ဟင်္သာ။
၃။ ပုစွန်။
၄။ ချိန်။
၅။ ဆံကျင်။
၆။ တံငါ။
၇။ ဆင်။
၈။ မြင်း။
၉။ ဗျိုင်း။