ဒုက္ခ (၈) ပါး၁။ ဇာတိဒုက္ခ =  ပဋိသန္ဓေနေရခြင်း ဆင်းရဲ။
၂။ ဇရာဒုက္ခ = အိုမင်းရင့်ရော်ရခြင်း ဆင်းရဲ။
၃။ ဗျာဓိဒုက္ခ = နာမကျမ်းဖြစ်ရခြင်း ဆင်းရဲ။
၄။ မရဏဒုက္ခ = စုတေသေလွန်ရခြင်း ဆင်းရဲ။
၅။ အပိယေဟိ သမ္မယောဂဒုက္ခ = မချစ်မနှစ်သက်သော သတ္တဝါနှင့်အတူ ကြုံရခြင်းဆင်းရဲ။
၆။ ပိယေဟိဝိပ္ပယောဂဒုက္ခ = ချစ်နှစ်သက်သောသူနှင့် ကွဲနေရခြင်းဆင်းရဲ။
၇။ ယံပိစ္ဆံနလဘတိဒုက္ခ = လိုသည့်အရာကိုမရသော ဆင်းရဲ။
၈။ ပဉ္စုပါဒါနက္ခန္ဓဒုက္ခ =  ခန္ဓာငါးပါး ဖြစ်ပေါ်နေရခြင်း ဆင်းရဲ။တစ်နည်း

၁။ ဇာတိပိ ဒုက္ခ - ပဋိသန္ဓေနေရခြင်း ဆင်းရဲ။
၂။ ဇရာပိ ဒုက္ခ - အိုရခြင်း ဆင်းရဲ။
၃။ ဗျာဓိပိ ဒုက္ခ - နာရခြင်း ဆင်းရဲ။
၄။ မရဏံပိ ဒုက္ခ - သေရခြင်း ဆင်းရဲ။
၅။ နိရံယ ဒုက္ခ - ငရဲသို့ ကျရောက်ခြင်း။
၆။ ပေတ ဒုက္ခ - ပြိတ္တာအဖြစ်သို့ ရောက်ခြင်း ဆင်းရဲ။
၇။ တိရစ္ဆာန ဒုက္ခ - တိရစ္ဆာန် ဖြစ်ရခြင်း ဆင်းရဲ။
၈။ အသုရကာယဒုက္ခ - အသူရကယ် ဖြစ်ရခြစ် ဆင်းရဲ။