တောင်စဉ် (၇) ထပ်


၁။ ယုဂန္ဓိုရ်တောင်၊
၂။ ဣသိန္ဓိုရ်တောင်၊
၃။ ကရဝိကတောင်၊
၄။ သုဒဿနတောင်၊
၅။ နေမိန္ဓရတောင်၊
၆။ ဝိနတ္တကတောင်၊
၇။ အဿကဏ်တောင်။