ဒန်ပူ မစားရာသော ပုဂ္ဂိုလ် (၇) ဦး


၁။ ခေျဆတ်သောသူ၊
၂။ နားနာရှိသောသူ၊
၃။ သွားနာရှိသောသူ၊
၄။ ဖျားဦးဖျားစရှိသောသူ၊
၅။ ခရရုပ်နာရှိသောသူ၊
၆။ ချောင်းဆိုးသောသူ၊
၇။ မူးဝေသောသူ။