ဇာတရူပ ရဇတသိက္ခာပုဒ် ကံအင်္ဂါ (၃) ပါး


၁။ ရွှေငွေလည်းဖြစ်စေ။
၂။ မိမိကို ရည်ညွှန်းအပ်သည်လည်း ဖြစ်စေ။
၃။ ကိုင်ခြင်း၊ ခံယူခြင်း၊ သာယာခြင်းတို့တွင် တစ်ပါးပါးလည်း ဖြစ်စေ။