ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန် (၁၉) ပါး


၁။ ဝိနီဝရဏနိဗ္ဗာန်၊
၂။ ပထမဈာန်နိဗ္ဗာန်၊
၃။ ဒုတိယဈာန်နိဗ္ဗာန်၊
၄။ တတိယဈာန်နိဗ္ဗာန်၊
၅။ စတုတ္ထဈာန်နိဗ္ဗာန်၊
၆။ ပဉ္စမဈာန်နိဗ္ဗာန်၊
၇။ အာကာသာနဉ္စာယတနေ နိဗ္ဗာန်၊
၈။ အာကိဉ္စညာယတနေ နိဗ္ဗာန်၊
၉။ ဝိညာဏဉ္စာယတနေ နိဗ္ဗာန်၊
၁၀။ နေဝသညာနာသညာယတနေ နိဗ္ဗာန်၊
၁၁။ သညာဝေဒယိတနိရောဓနိဗ္ဗာန်၊
၁၂။ သောတာပတ္တိမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်၊
၁၃။ သောတာပတ္တိဖလနိဗ္ဗာန်၊
၁၄။ သကဒါဂါမိမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်၊
၁၅။ သကဒါဂါမိဖလနိဗ္ဗာန်၊
၁၆။ အနာဂါမိမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်၊
၁၇။ အနာဂါမိဖလနိဗ္ဗာန်၊
၁၈။ အရဟတ္တမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်၊
၁၉။ အရဟတ္တဖလနိဗ္ဗာန်။