တပ်မတော်ဖွဲ့နည်း (၉) ရပ်


၁။ ပတ္တိတပ် = ရထားတစ်ဆောင်၊ ဆင်ပြောင်တစ်စီး၊ မြင်းသုံးစီးနှင့်၊ ရဲကြီးငါးယောက်၊ နန်းစဉ်လျှောက်ဖြင့်၊ ထိုလောက်စစ်သည်၊ ပတ္တိမည်၏။
၂။ သေနာမုခတပ် = ထိုသည်ပတ္တိ၊ သုံးပြန်ရှိက၊ ခေါ်ဘိသညာ၊ သေနာမုခ။
၃။ ဂုမ္ဗတပ် = ထိုမုခအား၊ သုံးခုပွားသော်၊ မည်ငြားဂုမ္ဗ။
၄။ ဂဏတပ် = ဂုမ္ဗမြောက်သုံး၊ ခေါ်ထုံးဂဏ။
၅။ ဝါဟိဏီတပ် = ဂဏသုံးလီ၊ ဝါဟိဏီတည့်။
၆။ ပုတနာတပ် = ဝါဟိဏီစစ်၊ သုံးပြန်ဖြစ်က၊ တွင်လစ်ပုတန။
၇။ စမူတပ် = ပုတနာဟူ၊ သုံးဆယူသော်၊ စမူမည်ငြား။
၈။ အဏိကီနီတပ် = စမူအားလျှင်၊ မြှောက်ပွားတြိ၊ အဏိကိနီ။
၉။ ခေါဘဏီတပ် = ယင်းဆယ်လီဖြင့် ခေါဘဏီစစ် ၉ ဆင့်ဖြစ်၏။