တူရိယာ (၅) ပါး


၁။ ကြေး။
၂။ ကြိုး။
၃။ သရေ။
၄။ လေ။
၅။ လက်ခုပ်။

တစ်နည်း

၁။ တစ်ဖက်ပိတ်သောစည်။
၂။ နှစ်ဖက်ပိတ်သောစည်။
၃။ အလုံးစုံပိတ်သောစည်။
၄။ တစ်ခဲနက် အသံရှိသောစည်။
၅။ အခေါင်းရှိသောစည်။
တစ်ခဲနက်အသံရှိသောစည်ကား - မောင်း၊ ကြေးနင်း၊ သံလွင်၊ ကြေးစည်။ အခေါင်းရှိသော စည်ကား - ခရုသင်း၊ ဒုံမင်း၊ နှဲ၊ ပလွေ၊ ခရာ၊ တံပိုး။

တစ်နည်း

၁။ ပတ်သာ။
၂။ ဒုံမင်း။
၃။ ခရုသင်း။
၄။ စည်ပုတ်။
၅။ နှဲပလွေ။