တူရိယာ သံစဉ် (၇) ပါး

၁။ မဇ္စျိမ - ကြိုးကြာသံ၊ မြန်မာအခေါ် ပုလဲ၊ နှဲကြီးခေါ် တစ်ပေါက်သံ။
၂။ ဂန္ဓာရ - ဆိတ်မြည်သံ၊ မြန်မာအခေါ် ဒူရက၊ ဂန္တ၊ နှဲကြီးခေါ် နှစ်ပေါက်သံ။
၃။ ဥဿဘ - နွားလားတွန်သံ၊ မြန်မာအခေါ် ပြည်တော်ပြန်၊ နှဲကြီးခေါ် သုံးပေါက်သံ
၄။ ပဉ္စမ - ဥဩတွန်သံ၊ မြန်မာအခေါ် အောက်ပြန်၊ နှဲကြီးခေါ် လေးပေါက်သံ။
၅။ ဆဇ္ဇ - ဥဒေါင်းတွန်သံ၊ မြန်မာအခေါ် မြင်းစိုင်း၊ နှဲကြီးခေါ် ငါးပေါက်သံ။
၆။ ဓေဝတ - မြင်းဟီသံ၊ မြန်မာအခေါ် ခြောက်သွယ်ညွန့်၊ နှဲကြီးခေါ် ခြောက်ပေါက်သံ။
၇။ နိသာဒ - ဆင်မြည်သံ၊ မြန်မာအခေါ် ညှင်းလုံး၊ နှဲကြီးခေါ် ခုနစ်ပေါက်သံ။