ဒန်ပူ မစားကောင်းသော သစ်သား (၁၀) ပါး


၁။ ချိုသောသစ်သား။
၂။ ချဉ်သောသစ်သား။
၃။ ငန်သောသစ်သား။
၄။ ဆတ်သွားသား။
၅။ စွန်ပလွံသား။
၆။ အုန်းသား။
၇။ ပေသား။
၈။ ထန်းသား။
၉။ ကွမ်းသီးသား။
၁၀။ ဓနိသား။