ဒေဝီ (၁၂) ပါး


၁။ သတ္တဘာဂါ၊
၂။ သူရဿတီ၊
၃။ မဟာလက္ခီ၊
၄။ ဗလိရာဇာ၊
၅။ ဝါမာသူရ၊
၆။ ဇလသင်္ချာ၊
၇။ ဂရာပါက၊
၈။ ယောဂန္တရာ၊
၉။ ကလျာဏင်္ဂါ၊
၁၀။ နန္ဒာဒေဝီ၊
၁၁။ နရိန္ဒာဒေဝီ၊
၁၂။ မဟာဗိဿနိုး။

တစ်နည်း

၁။ သူရဿတီဒေဝီ၊
၂။ စန္ဒီဒေဝီ၊
၃။ နိတြဒေဝီ၊
၄။ မနောဟရီဒေဝီ၊
၅။ ဖုဿဝတီဒေဝီ၊
၆။ ရမ္မာဒေဝီ၊
၇။ ကာရဒေဝီ၊
၈။ ဂန္ဓဗ္ဗီဒေဝီ၊
၉။ ဝိနတ္ထရီဒေဝီ၊
၁၀။ စန္ဒာဒေဝီ၊
၁၁။ ပရမေသွာဒေဝီ၊
၁၂။ မဏိမေခလာဒေဝီ။

ဒေဝီ (၉) ပါးကိုလည်းကြည့်။