တဏှာ (၃) ပါး


၁။ ကာမတဏှာ- ကာမကိလေသာကို နှစ်သက်ခြင်း။
၂။ ဘဝတဏှာ - ဘဝအဖြစ်ကို နှစ်သက်ခြင်း သဿတဒိဋ္ဌိ။
၃။ ဝိဘဝတဏှာ - ဘဝမရှိမှုကို နှစ်သက်ခြင်း ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ။