ဒဏ္ဍဥပါယ် (၃) ပါး


၁။ ဝ ဓကဒဏ္ဍ - သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အဆုံးစီရင်ခြင်း။
၂။ ဓနနုဂ္ဂဟဏဒဏ္ဍ - ဥစ္စာဒဏ်ထားခြင်း၊ ရာထူးနုတ်သိမ်းခြင်း။
၃။ ပရိကိလေသဒဏ္ဍ - နှောင်အိမ်သွင်းခြင်း၊ ပုတ်ခတ်ခြင်း။