တံပိုးမျိုး (၈) ပါး


၁။ ဒုလောင်။
၂။ ခရာကောက်။
၃။ ခရာမြွာ။
၄။ လက်တံရှည်။
၅။ တုလ။
၆။ နှဲ။
၇။ ပြွေ။
၈။ ဖက်လိပ်။