ဒါနဝတ္ထု (၃) မျိုး


၁။ ဒါနဒါသ - မိမိ သုံးဆောင်သည်ထက် ယုတ်ညံ့သော ဝတ္ထု (ဟီန စေတနာ)
၂။ ဒါနသဟာယ - မိမိ သုံးဆောင်သည်နှင့် အလားတူ ဝတ္ထု (မဇ္ဈိမစေတနာ)
၃။ ဒါနသာမိ - မိမိ သုံးဆောင်သည်ထက် မြတ်သော ဝတ္ထု (ပဏီတစေတနာ)