ဒွါရ (၉) ပေါက်


၁။ စက္ခု + ၂။
၂။ သောတ + ၂။
၃။ ဃာန + ၂။
၄။ ခံတွင်း + ၁။
၅။ ဝစ္စမဂ် ( ကျင်ကြီးပေါက် ) + ၁။
၆။ ပဿာဝမဂ် ( ကျင်ငယ်ပေါက် ) + ၁။ စုစုပေါင်း ၉ ပေါက်။