ဒါနဝတ္ထု (၁၀) ပါး


၁။ အန္န = ဆွမ်းအလှူ။
၂။ ပါန = အဖျော်အလှူ။
၃။ ဃရ = ကျောင်းအလှူ။
၄။ ဝတ္ထ = အဝတ်ပုဆိုး အလှူ။
၅။ ယာန = ယာဉ်အစီးအနင်းအလှူ။
၆။ မာလာ = ပန်းအလှူ။
၇။ ဝိလေပန = နံ့သာပျောင်းအလှူ။
၈။ ဂန္ဓ = အနံ့အလှူ။
၉။ သေယျ = အိပ်ယာနေရာအလှူ။
၁၀။ ပဒီပ = ဆီမီးအလှူ။