တရော် (၇) ပါး


၁။ ကင်ပွန်း၊
၂။ တရော်ဖြူ၊
၃။ တရော်ညို၊
၄။ နှစ်ပင်တရော်၊
၅။ တလိုင်းတရော်၊
၆။ နတ်သမီးဖက်သက်၊
၇။ သနတ်တရော်။