တမန် (၅) မျိုး


၁။ တမန် - အရှင်မှာ တိုင်းဆိုသူ။
၂။ တံဆေး - မင်းနှစ်ပါးသင့်မြတ်အောင် ပြောဆိုသူ။
၃။ သုံ့သေး - သူ့စကားကို ထောက်၍ ယုတ်လွန်မဆိုသူ။
၄။ သံ - လိုသည်ကို တောင်းလာသူ။
၅။ မင်းစေ - မှာတိုင်းဆို၍ စေဖက်ရမှသွားသူ။