တြိဖလ (၃) ပါး


၁။ ဆီးဖြူသီး။
၂။ သစ်ဆိမ့်သီး။
၃။ ဖန်ခါးသီး။