ဉာတိဒိန္န ကျွန် (၇) မျိုး

၁။ ဝန္ဒိ - သုံ့ရကျွန်ကို ပေးသောကျွန်၊
၂။ ဂါဟ - ဖမ်းရကျွန်ကို ပေးသောကျွန်၊
၃။ ဟတ္ထက - လက်ရကျွန်ကို ပေးသောကျွန်၊
၄။ နိဿိတ - မှီတင်းနေရှာသော ကျွန်ကို ပေးသောကျွန်၊
၅။ အတြဇ - သားရင်းကို ပေးသော ကျွန်၊
၆။ အန္တောဇာတ - အိမ်ပေါက်အစဉ်ကို ပေးသောကျွန်၊
၇။ ဓနက္ကိတ - ငွေနှင့်ဝယ်သောကျွန်ကို ပေးသောကျွန်။