ဒိဋ္ဌိ (၃) ပါး


၁။ နတ္ထိကဒိဋ္ဌိ - အကျိုးတရား မရှိဟု ယူဆခြင်း။
၂။ အကိရိယဒိဋ္ဌိ - ကုသိုလ် အကုသိုလ် မရှိဟု ယူဆခြင်း။
၃။ အဟေတုကဒိဋ္ဌိ - အကျိုးတရားလည်း မရှိ၊ ကံတရားလည်း မရှိဟု ယူဆခြင်း။