ထီးတော် (၈) စင်း


၁။ ကနက္ကဒဏ်။
၂။ သူရိယ။
၃။ ပဒုမ။
၄။ သမ္မုတိ = (လက်ဝဲ)။
၅။ တမ္ဗု။
၆။ စန္ဒ။
၇။ ကုမုဒ။
၈။ ဝိကြုံ = ( လက်ယာ )။
လက်ဝဲကားမင်းဆောင်း၏။ လက်ယာကား မိဖုရားဆောင်း၏။