ဌာန် (၅) ပါး


၁။ ကဏ္ဌဌာန် - လည်ချောင်း၌ ဖြစ်ပေါ်သော အသံ။
၂။ တာလုဌာန် - အာစောက်၌ ဖြစ်ပေါ်သော အသံ။
၃။ မုဒ္ဓဌာန် - လျှာထိပ်၌ ဖြစ်ပေါ်သော အသံ။
၄။ ဒန္တဌာန် - သွား၌ ဖြစ်ပေါ်သော အသံ။
၅။ ဩဋ္ဌဌာန် - နှုတ်ခမ်း၌ ဖြစ်ပေါ်သော အသံ။