စျာန်အင်္ဂါ (၅) ပါး

၁။ ဝိတက် - ကြံခြင်း။
၂။ ဝိစာရ - သုံးသပ်ခြင်း။
၃။ ပီတိ - နှစ်သက်ခြင်း။
၄။ သုခ - စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း။
၅။ ဧကဂ္ဂတာ - စိတ် တည်ကြည်ခြင်း။