တိုင်းကြီး (၁၆) တိုင်း (ဗုဒ္ဓ ကျမ်းဂန်လာ)


အင်္ဂုတ္တရ ပါဠိတော်လာ တိုင်းကြီးသောဠသ၏ အမည်များဖြစ်သည်။
၁။ အင်္ဂတိုင်း၊
၂။ မဂဓတိုင်း၊
၃။ ကာသိတိုင်း၊
၄။ ကောသလတိုင်း၊
၅။ ဝဇ္ဇီတိုင်း၊
၆။ မလ္လာတိုင်း၊
၇။ ဝင်္ဂတိုင်း၊
၈။ ကုရုတိုင်း၊
၉။ ပဉ္စာလတိုင်း၊
၁၀။ မဒ္ဒတိုင်း၊
၁၁။ သူရအဂ္ဂသေနတိုင်း၊
၁၂။ အသကတိုင်း၊
၁၃။ စေတိယတိုင်း၊
၁၄။ အဝန္တိတိုင်း၊
၁၅။ ဂန္ဓာရတိုင်း၊
၁၆။ ကမ္ဗောဇတိုင်း။

တနည်း - တိုင်းကြီး (၁၇) တိုင်းနှင့် (၂၁) တိုင်း လည်း ရှိသေး၏။