ဒါသဗျောဂတကျွန် (၃) ပါး


၁။ မုစ္စနအသင်္ကကျွန် - ကျွန်အဖြစ်မှ လွှတ်စဉ် မထွက်မသွား ကျွန်ခံ၍သာ နေသောသူ။
၂။ သကိမပစ္ဆာပတကျွန် - ကျွန်အဖြစ်မှ လွှတ်၍ ထွက်သွားပြီးနောက် သခင်အိမ်သို့ ပြန်လာပြီးလျှင် ကျွန်ဖြစ်ခံသောသူ။
၃။ ဘိက္ခုပစ္ဆာဂတကျွန် - သခင်က ရဟန်းပြု၍ လွှတ်ပြီးနောက် လူထွက်ပြီးလျှင် တစ်ဖန် သခင်ရင်း သားသမီး အိမ်သို့ ပြန်လာ၍ ကျွန်ဖြစ်ခံသူ။