တိတ္ထိဂိုဏ်းဆရာကြီး (၆) ယောက်


၁။ ပူရဏကဿပ - ကျွန်မသား ခါးဝတ် မဝတ်သူ။
၂။ မက္ခလိဂေါသာလ - ကျွန်မသား ခါးဝတ် မဝတ်သူ။
၃။ အဇိတကေသကမ္ဗလ - ကျွန်မသား ဆံပင်နှင့် ယက်သော အဝတ်ကို ဝတ်၏။
၄။ ပကုဓကစ္စာယန - မုဆိုးမသား ခါးအဝတ် ဝတ်၏။
၅။ နိဂဏ္ဌနာဋပုတ္တ - ကချေသည်၏သား ခါးအဝတ် မဝတ်။
၆။ သဉ္ဇယဗေလဋ္ဌပုတ္တ - ကျွန်မသား ခါးအဝတ် ဝတ်၏။