တူရိယာ (၉) မျိုး


၁။ စည်ဝန်း။
၂။ စည်ဗြော။
၃။ နှဲ။
၄။ ခရာ။
၅။ သပြေသာ။
၆။ လက်ချပ်။
၇။ တံပိုး။
၈။ ဒုံမင်း။
၉။ ခရုသင်း။