ထေရ် (၃) ပါး


၁။ အနုထေရ် - ရဟန်းခံသည်မှ ၁၀ ဝါ အထိသော ရဟန်း။
၂။ မဇ္ဈိမထေရ် - ၁၀ ဝါမှ ဝါတော် ၂၀ အထိ ရဟန်း။
၃။ မဟာထေရ် - ဝါတော် ၂၀ မှ ကျော်သော ရဟန်း။