တမန် (၃) မျိုး


၁။ မင်းတစ်ပါးနှင့်တစ်ပါး မိတ်ဖက်၇န်လာသော တမန်။
၂။ ရန်ဘက်အဖြစ် စစ်ထိုးရန် လာရောက်အကြောင်းကြားသော တမန်။
၃။ စစ်ပြေငြိမ်းရန် လာရောက် အကြောင်းကြားသော တမန်။