တော (၅) မျိုး


၁။ မြိုင် - စိမ့်စမ်းတို့နှင့်တကွ သစ်ပင်များ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရှိသော တော။
၂။ ရဂုံ - အထက်ကကဲ့သို့ မြိုင်ဆိုင်စွာ မဟုတ်ဘဲ ရှိချင်သလို ရှိသည်။
၃။ ဂနိုင် - အထက်က တောများထက်ကြီးမားစွာ နေရောင်မရှိသော တော။
၄။ ခင်တန်း - ချုံငယ်တို့ဖြင့်သာ ပြည့်နှက်လျက်ရှိသော တောငယ်။
၅။ စုံ - တစ်တောမှ တစ်တောသို့ သွားရာ တောလမ်းကလေး။