ဉာတိဓနက္ကိတ ဆွေမျိုး (၂) ပါး


၁။ ဘေးဆုံဉာတိ - အမွေဆိုင်ဆွေမျိုး
၂။ ဘေးမဆုံဉာတိ - အမွေမဆိုင်ဆွေမျိုး