စပါးမျိုး (၇) မျိုး


၁။ ကောက်စပါး - ငစိန်၊ ငကျွဲ အစရှိသော အုပ်စုဝင်စပါးများ။
၂။ သလေးစပါး - (သို့မဟုတ်) စစ စပါး။
၃။ မုယောစပါး - (သို့မဟုတ်) ဂျုံစပါး။
၄။ နတ်ကောက်စပါး - ရှိကားရှိ၏။ စားလေ့မရှိပါ။
၅။ ပြောင်း - ကြမ်းတမ်း၏။
၆။ လူး - ကြမ်းတမ်း၏။
၇။ ဆပ် - ကြမ်းတမ်း၏။
၎င်းတို့ကို ရဟန်းတို့ မကိုင်အပ်။
(ဝိနည်းတော်)