ကိုယ်ဝန်ရခြင်းအကြောင်း (၇) ပါး


၁။ တပ်သော စိတ်ဖြင့် ကိုယ်လက်ကို သုံးသပ်၍ သော်လည်းကောင်း၊
၂။ တပ်သော စိတ်ဖြင့် အဝတ်ပုဆိုးကို ကိုင်၍ သော်လည်းကောင်း၊
၃။ တပ်သော စိတ်ဖြင့် သုက်ရေကို စုပ်မျို၍ သော်လည်းကောင်း၊
၄။ တပ်သော စိတ်ဖြင့် ချက်ကို သုံးသပ်၍ သော်လည်းကောင်း၊
၅။ တပ်သော စိတ်ဖြင့် စိန်းစိန်းကြည့်ရှု၍ သော်လည်းကောင်း၊
၆။ တပ်သော စိတ်ဖြင့် နမ်းရှုပ်ခြင်း ပြု၍ သော်လည်းကောင်း၊
၇။ တပ်သော စိတ်ဖြင့် အသံကို ကြားရ၍ သော်လည်းကောင်း။