စည်မျိုး (၁၂) ပါး


၁။ မြောက်စည်၊
၂။ သံလွင်စည်၊
၃။ စည်ဗြော၊
၄။ စည်ကြီး၊
၅။ ဒုံမင်း၊
၆။ စည်ဝန်း၊
၇။ စည်သေး၊
၈။ စည်ပုတ်၊
၉။ စည်ပန်းတောင်း၊
၁၀။ ပတ်သား၊
၁၁။ တစ်ဖက်ပိတ်စည်၊
၁၂။ အိုင်စည်။