အပါယ သဟာယ ခင်ပွန်းတု (၄) ယောက်

၁။ သေအရက်သောက်ရာတွင် အဖော်ပြုတတ်သူ။
၂။ ညအခါ လည်ပတ်ရာတွင်သာ အဖော်ပြုတတ်သူ။
၃။ ပွဲသဘင် ကြည့်ရှုရာတွင်သာ အဖော်ပြုတတ်သူ။
၄။ လောင်းကစားမှုတွင်သာ အဖော်ပြုတတ်သူ။