ကျေးဇူးရှင်ဆယ်ပါးကို ပူဇော်သောသူတို့၏ အကျိုး (၁၀) ပါး

၁။ တစ်ပါးရွာသို့ သွားလျှင် အစားအစာမရှားပါးခြင်း။
၂။ ရောက်ရာအရပ်၌ အပူဇော်ခံရခြင်း။
၃။ ရန်သူမျိုးငါးပါးက မနှိပ်စက်ခြင်း။
၄။ မျက်နှာမြင်က ချစ်ခင်သူပေါများခြင်း။
၅။ ပွဲအလယ်၌ ရဲရင့်ဂုဏ်ရှိခြင်း။
၆။ မိမိ၏ ကျေးဇူးသတင်းပျံ့လွင်ခြင်း။
၇။ အခြံအရံ အမြဲမပြတ်ရှိခြင်း။
၈။ ဆင်၊ မြင်း၊ ကျွဲ၊ နွား ပေါးများလျက် စပါးသီးနှံ မပျက်စီးခြင်း။
၉။ တောင်စောက် ချောက်ကမ်း၌ ကျသော်လည်း တည်ရာရနိုင်ခြင်း။
၁၀။ သာသမီးနှင့်တကွ အခြေအမြစ်ကြီးကျယ်ခြင်း။