စိန်ဌာန (၈) ပါး


၁။ အင်္ဂလိပ်
၂။ ဘနာရပ်။
၃။ ဘတ္တီဝီ။
၄။ ယိုးဒယား။
၅။ နာရကတ္တိ။
၆။ မုနဲစိန်။
၇။ ဘန်စိန်။
၈။ မှန်စိန်။