ကံ (၃) ပါး


၁။ ကာယကံ - ကိုယ်ဖြင့် ပြုလုပ်မှု။
၂။ ဝစီကံ - နှုတ်ဖြင့် ပြောဆိုမှု။
၃။ မနောကံ - စိတ်ဖြင့် ကြံစည်မှု။